RK – dental s. r. o. , Nálepkova 12, 921 01 Piešťany

Informácie o spracúvaní osobných údajov

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov zo strany našej organizácie ako prevádzkovateľa, Vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba”) týmto poskytujeme informácie podľa § 18 a § 19 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prevádzkovateľ osobných údajov

Prevádzkovateľ: RK – dental s.r.o., Nálepkova 12, 921 01 Piešťany, IČO : 48108472
Zastúpený: MDDr. Králik Róbert

Účel spracúvania osobných údajov, právny základ a oprávnený záujem

Účel spracúvania osobných údajov je
• poskytovanie zdravotníckej starostlivosti.

Právnym základom spracovania osobných údajov sú zákony

starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje

Prenos osobných údajov do tretej krajiny

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

Doba uchovávania osobných údajov

Organizácia je oprávnená uchovávať osobné údaje

Práva dotknutej osoby

Poskytovanie a spracovanie osobných údajov a údajov týkajúcich sa zdravia je zákonnou požiadavkou ktorá je nevyhnutná na poskytnutie zdravotnej starostlivosti. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje. V prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné zdravotnú starostlivosť poskytnúť. Prevádzkovateľ neprevádzkuje automatizované individuálne rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4. Zákona č. 18/2018 Z.z..